• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

Zorg voor sporters en patienten

Sportmedische onderzoeken

Consulten

Losse onderdelen


1.A. Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO)- Zweefvliegsport

Gebaseerd op de medische eisen van de zweefvliegsport per 1 januari 2004 en volgens de daaraan verbonden procedure die per 1 maart 2005 is ingegaan.
Inhoud : Lengte, gewicht, visusmeting inclusief gezichtsveldbepaling, kleurenzien. Oriënterend intern, neurologisch en KNO-onderzoek.

Rapportage : De bevindingen van het sportmedisch onderzoek zweefvliegsport worden aan het eind van het onderzoek aan de cliënt mondeling medegedeeld. Tevens wordt altijd een schriftelijke rapportage verstrekt. Indien geschikt voor beoefening zweefvliegsport, wordt de geschiktheidsverklaring van de KNvVL afgegeven volgens de standaardprocedure.

 

1.B. Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO)

# Sportbond

Voor de verplichte keuringen van sportbonden, zoals KNAF (autosport, ouder dan 50 jaar is groot sportmedisch onderzoek verplicht om het jaar, voor internationale licentie 45 jaar en ouder groot sportmedisch onderzoek verplicht), KNMV (motorsport), MON (motorsport) en diverse sportbonden t.b.v. onderwatersport/duiksport.
Inhoud: lengte, gewicht, vetpercentage, visustest, urinetest. Algemeen intern en orthopedisch onderzoek (voor de duikkeuring slechts gericht op de beoordeling of men de duikapparatuur kan verplaatsen en of men voldoende kan zwemmen). Bij de duikkeuring een longfunctie met FVC, FEV1 en PEF.

Rapportage : De bevindingen, conclusies en adviezen voortvloeiend uit het BSMO worden aan het eind van het onderzoek mondeling aan de cliënt medegedeeld. Tevens wordt altijd een schriftelijke rapportage verstrekt. Indien geen medische bezwaren tegen beoefening van de sport waarvoor gekeurd is, volgt afgifte van de geschiktheidsverklaring behorend bij de betreffende sporttak.

# Overige

Voor de bepaling geschiktheid van keurling t.b.v. deelname aan sportevenementen of bepaalde (sportieve) opleidingen, wanneer deze door de organisator van het evenement of door de opleiding verplicht gesteld wordt. Van toepassing bij bepaalde evenementen op gebied van wielersport, hardlopen, parachutespringen. Daarnaast voor bepaalde opleidingen, zoals Sporthogeschool en CIOS.

Inhoud: lengte, gewicht, vetpercentage, visustest, urinetest. Algemeen intern en orthopedisch onderzoek.

Rapportage : De bevindingen, conclusies en adviezen voortvloeiend uit het BSMO worden aan het eind van het onderzoek mondeling aan de cliënt medegedeeld. Tevens wordt altijd een schriftelijke rapportage verstrekt. Indien geen medische bezwaren tegen beoefening van de sport waarvoor gekeurd is, volgt afgifte van de geschiktheidsverklaring behorend bij de betreffende sporttak.

 

1.C. BasisPlus Sportmedisch Onderzoek (BPSMO)

Voor personen tot de leeftijd van 35 jaar die regelmatig sporten of dit willen gaan doen en individueel voorgelicht willen worden op basis van een gedegen onderzoek en een aantal metingen. Ook voor sporters met meerdere of steeds terugkerende problemen, of sporters die zelf deze keuring willen. Tevens sportmedisch onderzoek kan ook voor een geschiktheidsbepaling voor het wielrennen t.b.v. KNWU-licentie worden toegepast.
Inhoud: lengte, gewicht, vetpercentage, visustest, urinetest. Algemeen intern en orthopedisch onderzoek, longfunctie met FVC, FEV1 en PEF, en een ECG (hartfilm) in rust.

Rapportage : De bevindingen, conclusies en adviezen worden aan het eind van het onderzoek mondeling aan de cliënt medegedeeld. Indien geen medische bezwaren tegen beoefening van de sport waarvoor gekeurd is, volgt afgifte van de geschiktheidsverklaring behorend bij de betreffende sporttak.

 

1.D. Groot Sportmedisch Onderzoek (GSMO)

Bestemd voor :

 • Voor sporters die uitgebreid onderzocht willen worden in rust en bij maximale inspanning en een persoonlijk advies m.b.t. sporten en belastbaarheid willen verkrijgen.
 • Voor sporters die informatie over de hartfunctie onder (maximale) inspanning willen hebben.
 • Voor sporters die klachten in de hart-/longstreek hebben.
 • Voor personen met een aandoening en/of verhoogd risico voor het krijgen van een aandoening, die willen gaan sporten.

Inhoud : Lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, urinetest, longfunctie en hartfilm (ECG) in rust. Algemeen intern en algemeen orthopedisch onderzoek. Specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en eventuele klachten. Maximale inspanningstest op de fietsergometer met continue ECG-registratie en bloeddrukmeting.

Rapportage : De bevindingen, conclusies en adviezen voortvloeiend uit het groot sportmedisch onderzoek worden aan het eind van het onderzoek mondeling aan de cliënt medegedeeld en de cliënt krijgt tevens een schriftelijke rapportage toegestuurd. Deze rapportage wordt ook aan de huisarts gestuurd, mits cliënt hiertegen geen bezwaar heeft.

 

1E. Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek (USMO)

Bestemd voor :

 • Voor personen met klachten in de hart-/longstreek
 • Voor personen met verminderde inspanningstolerantie/-vermogen
 • Voor personen die uitgebreid cardiaal, pulmonaal en metabool onderzocht willen worden in rust en bij maximale inspanning en een persoonlijk advies m.b.t. sporten en belastbaarheid willen verkrijgen
 • Voor sporters die een gericht en persoonlijk trainingsadvies willen aan de hand van bepaling van de ventilatoire drempels (“omslagpunt”)
 • Voor personen met een chronische aandoening die een gesuperviseerd beweegprogramma gaan volgen en een gericht en persoonlijk trainingsadvies willen cq nodig hebben aan de hand van bepaling van de ventilatoire drempels (“omslagpunt”)
 • Voor personen met een aandoening en/of verhoogd risico voor het krijgen van een aandoening, die willen gaan sporten.

Inhoud : Lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, urinetest, longfunctie en hartfilm (ECG) in rust. Algemeen intern en algemeen orthopedisch onderzoek. Specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de            sporttak en eventuele klachten. Maximale inspanningstest op de fietsergometer met continue ademgasanalyse, ECG-registratie en bloeddrukmeting.

Rapportage : De bevindingen, conclusies en adviezen voortvloeiend uit het uitgebreid sportmedisch onderzoek worden aan het eind van het onderzoek mondeling aan de cliënt medegedeeld en de cliënt krijgt tevens een schriftelijke rapportage toegestuurd. Deze rapportage wordt ook aan de huisarts gestuurd, mits cliënt hiertegen geen bezwaar heeft.

 

Consulten

2A. Eerste consult

Bestemd voor :

 • Personen met een sportblessure
 • Personen met klachten tijdens inspanning
 • Personen met vragen over schoeisel, voeding, training en alle andere medische problemen in relatie tot sportbeoefening.

Inhoud: Consult met vraaggesprek en indien nodig lichamelijk onderzoek ter analyse van het gehele belastingspatroon alsmede specifiek onderzoek gericht op de klacht. De sporter krijgt van de (sport-)arts een advies en er kan behandeling plaats vinden.
Rapportage: De bevindingen, conclusies en adviezen voortvloeiend uit het consult worden aan het eind van het consult mondeling aan de cliënt medegedeeld. Aan de huisarts en aan eventuele andere (mede-)behandelaars wordt een schriftelijke rapportage gestuurd, mits cliënt hiertegen geen bezwaar heeft.

 

2B. Herhalingsconsult

Bestemd voor :

 • Voor de cliënt met een blessure, sportmedische klacht of andere hulpvraag op sportmedisch gebied, die hiervoor het Sportmedisch Adviescentrum recentelijk reeds geconsulteerd heeft en daarop een vervolgcontact met de sportarts dient te hebben.
 • Voor cliënten bij wie tijdens een recentelijk verricht sportmedisch onderzoek bij het Sportmedisch Adviescentrum een afwijking geconstateerd werd, waarvoor een controle of vervolgbehandeling dient plaats te vinden.

Inhoud: Consult met vraaggesprek en indien nodig lichamelijk onderzoek gericht op de klacht. De sporter krijgt van de (sport-)arts een advies en eventueel een behandeling.
Rapportage: De bevindingen, conclusies en adviezen voortvloeiend uit het herhalingsconsult worden aan het eind van het consult mondeling aan de cliënt medegedeeld. Aan de huisarts en aan eventuele andere (mede-) behandelaars wordt een schriftelijke rapportage gestuurd, mits cliënt hiertegen geen bezwaar heeft.

 

Losse diensten

Biometrie:

Bepaling lengte, gewicht en vetpercentage.

Longfunctie

Bepaling van de longfunctie (o.a. belangrijke waarden als de longinhoud, eensecondewaarde en piekflow) middels spirometrie.

ECG in rust

Bepaling van de hartfunctie middels een electrocardiogram in rust.

Inspanningsonderzoek

Bepaling van de belastbaarheid, conditie en hartfunctie tijdens een opklimmende inspanning op de fietsergometer tot maximale belastbaarheid. Tevens kan aan dit inspanningsonderzoek een globaal advies over trainen in bepaalde hartfrequentiezones worden gegeven.

Spiro-ergometrie onderzoek

Maximale inspanningstest op de fietsergometer met continue ademgasanalyse, ECG-registratie en bloeddrukmeting ter bepaling hart- en longfunctie en stofwisseling tijdens inspanning alsmede bepaling van de belastbaarheid, conditie en ventilatoire drempels tijdens inspanning. Hiermee kunnen tevens gerichte trainingsadviezen o.b.v. hartfrequentiezones worden bepaald voor een persoonlijk trainingsadvies.

Telefonisch consult (eenvoudig)

Sportmedische hulpvraag waarbij de sportarts via een kortdurende analyse een advies kan geven. Duurt korter dan 10 minuten.

Telefonisch consult (uitgebreid)

Sportmedische hulpvraag waarbij de sportarts via een langdurigere analyse een advies kan geven. Duurt langer dan 10 minuten.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek kan verricht worden op verzoek van de sporter of op medische indicatie. Bloed wordt afgenomen en opgestuurd naar het artsenlaboratorium Dr. Stein en collegae te Maastricht/Valkenburg. De kosten van het bloedonderzoek worden in rekening gebracht bij de cliënt. De cliënt wordt hiervan voorafgaand aan het bloedonderzoek op de hoogte gesteld.

Verstrekken rapportage

Op verzoek kan, uitsluitend na schriftelijke toestemming van cliënt, een rapportage van het sportmedisch onderzoek of consult aan derden beschikbaar worden gesteld


sportzorg    scas_logo    fsmi_logo